1. הגדרות

בתקנון זה יפורשו הביטויים שלהלן על-פי המשמעות שבצידם:

"החברה"    איי.די.איי חברה לביטוח בע"מ;
"פוליסה"     פוליסת ביטוח מקיף או צד ג' לרכב פרטי או מסחרי עד 3.5 טון אשר נרכשה בתקופת המבצע ולתקופת הביטוח עליה חל המבצע;
"נהג צעיר"    אדם שעומד בתנאים המצטברים הבאים:
1.    גילוי במועד רכישת הכיסוי עבורו הוא מתחת ל 24 שנים או טרם עברו שנתיים ממועד שקיבל רישיון נהיגה לראשונה.
2.    במועד רכישת הכיסוי עבורו ונהיגתו על הרכב המבוטח היה לו רישיון נהיגה בתוקף בישראל.
3.    רישיונו לא נשלל לכל תקופה שהיא ומכל סיבה שהיא, במשך שלוש שנים טרם מועד רכישת הכיסוי עבורו.
4.    הוא עומד בכללי החיתום של החברה.
"מבוטח"    מי שירכוש מהחברה, במהלך תקופת המבצע, פוליסה כהגדרתה לעיל, לאחר שעמד בכללי החיתום של החברה;
"המבצע"     כהגדרתו ועל פי תנאיו כמפורט בסעיפים 2-3 להלן;
"תקופת המבצע"    מיום 3.1.2019 ועד להודעה אחרת של החברה;
"תקופת הביטוח"    כמפורט בפוליסה. 

 

2. המבצע

2.1.    מבוטח אשר ירכוש פוליסה כהגדרתה לעיל, ללא כיסוי ביטוחי מלא לנהג צעיר/חדש לכל תקופת הביטוח, יהיה זכאי לרכוש, בתוספת פרמיה מתאימה, כיסוי זמני לנהג צעיר/חדש למשך 4 ימים (להלן: "הכיסוי הזמני"), כמות פעמים ללא הגבלה. 
2.2.    המבוטח יהיה רשאי, בכל שלב, במהלך חיי הפוליסה, לרכוש כיסוי מלא ורציף לנהג צעיר חלף הכיסויים הזמניים או לבטל רכישת כיסוי מלא ולרכוש תחתיו כיסויים זמניים לפי צרכיו. למען הסר ספק, מובהר כי במקרה של רכישת כיסוי מלא במהלך חיי הפוליסה חלף כיסויים זמניים שרכש עד אותו מועד - המבוטח לא יהיה זכאי להחזר של פרמיה ששילם עבור הכיסויים הזמניים עד מועד ביצוע השינוי. 
2.3.    ככלל, המבוטח יכול לרכוש את הכיסוי הזמני הן באופן עצמאי באמצעות נתב הטלפון או באמצעות האזור האישי באתר האינטרנט של החברה והן בעזרת נציגי החברה באמצעות שיחת טלפון.
על אף האמור לעיל, יובהר כי במקרה שאפשרות הרכישה באופן עצמאי חסומה למבוטח מכל סיבה שהיא, המבוטח יוכל לרכוש את הכיסוי הזמני רק באמצעות שיחת טלפון עם נציג החברה ובתנאי שהוא זכאי לרכוש כיסוי זה מהחברה לפי כללי החיתום שלה. 
2.4.    החלפה מכיסוי זמני לכיסוי מלא ולהיפך – ניתן לבצע רק מול נציגי החברה באמצעות שיחה טלפונית. 

 

3. תנאי המבצע וההתחייבות

מבוטח יהיה זכאי ליהנות מהמבצע אם עמד בכל התנאים שלהלן במצטבר:

3.1.    המבוטח רכש פוליסה לביטוח מקיף או צד ג' לרכב ולא רכש במועד הרכישה כיסוי מלא לנהג צעיר/חדש. יובהר כי אם המבוטח רכש במעמד רכישת הפוליסה גם ביטוח חובה – הכיסוי של נהג צעיר/חדש יהיה תקף הן לביטוח הרכוש והן לביטוח החובה אך אם לא נרכש בחברה ביטוח חובה – הכיסוי של נהג צעיר/חדש יהיה תקף בקשר לפוליסת הרכוש שנרכשה בחברה בלבד.
3.2.    הכיסוי הזמני ייכנס לתוקף בכל פעם, ממועד סיום הרכישה ועד לחצות הלילה של היום הרביעי ובתנאי שהתשלום בוצע בהצלחה. מיד בסיום כל רכישה של כיסוי זמני תישלח למבוטח הודעת SMS הכוללת עדכון לגבי תקופת הכיסוי הזמני.
3.3.    בתקופת הכיסוי הזמני גובה ההשתתפות העצמית במקרה של אירוע ביטוחי יהיה בשיעור 150% מסכום ההשתתפות העצמית הקבוע בפוליסה ללא קשר לזהות הנהג ברכב.  
3.4.        לא ניתן לרכוש את הכיסוי הזמני בחברה בין השעות 22:00 ל- 07:00. 
3.5.    החברה אינה מתחייבת לבטח מי מהלקוחות. ביטוח כאמור כפוף לנהלי החברה ולביצוע בדיקות החברה ביחס ללקוח. 

 

4. שונות

4.1.    המבצע אינו פתוח לציים ולקולקטיב צי.
4.2.    המבצע תקף לכל מותגי החברה.
4.3.    החברה תהיה רשאית להודיע על שינויים בתנאי המבצע, לרבות תנאי הזכאות להשתתף במבצע, בכל עת, לפי שיקול דעתה בכפוף להוראות הדין ובכפוף להתחייבות החברה לקיים את הוראות המבצע כלפי מבוטחים אשר עמדו בתנאי המבצע עד להחלטה על שינוי תנאיו. ההודעה על שינוי תינתן על ידי פרסום תקנון עדכני באתר החברה.
4.4.    תוקף המבצע וביצועו כפופים לכל דין ו/או החלטת רשות ו/או החלטה שיפוטית.
4.5.    השתתפות מבוטח במבצע תחשב כהסכמה לכל תנאי המבצע המפורטים לעיל בתקנון זה.
4.6.    כל האמור בתקנון זה בלשון זכר יחול במידה שווה לגבי לשון נקבה. 
4.7.    ט.ל.ח.