1.    הגדרות

בתקנון זה יפורשו הביטויים שלהלן על-פי המשמעות שבצידם:

"החברה"    איי.די.איי חברה לביטוח בע"מ;
"סופרפארם"    סופר-פארם (ישראל) בע"מ;
"הלוואה למשכנתא"/"הלוואה"    הלוואה שלוקח אדם מהבנק על מנת לממן רכישת נכס מקרקעין; 
"ביטוח חיים למשכנתא"    פוליסה לביטוח חיים שנדרש לרכוש מי שלוקח הלוואה למשכנתא שנועדה לכיסוי סכום ההלוואה לבנק בקרות מקרה הביטוח;
"פוליסה"     פוליסה לביטוח חיים למשכנתא אשר נרכשה במותג "Life Direct" של החברה ביחד עם סופר-פארם; 
"פרמיה בסיסית"    דמי הביטוח שנדרש כי ישולמו עבור רכישת הפוליסה, לפני תוספות בגין חיתום, לאורך כל תקופת הביטוח, מחולק לפרמיה חודשית בהתאם ללוח סילוקין.
"לוח סילוקין"    פירוט הפרמיה לתשלום בכל חודש לאורך כל תקופת הביטוח בשקלול הסיכון הביטוחי ויתרת הלוואת המשכנתא לאורך חיי הפוליסה.
"לקוח"    מי שירכוש מהחברה פוליסה כהגדרתה לעיל לאחר שעמד בכללי החיתום של החברה. 
"המבצע"    כהגדרתו ועל פי תנאיו כמפורט בסעיפים 2-3 להלן.
"תקופת ההטבה"    בהתאם למועד כפי שמפורסם באתר האינטרנט של החברה בכתובת: http://www.life-direct.co.il.

2.    המבצע

החברה תעניק ללקוחות אשר ירכשו פוליסה לביטוח חיים למשכנתא במותג "Life Direct", הנחה בפרמיה, בגובה של 20% מהפרמיה הבסיסית, הכל בכפוף לנהלי החברה ולהוראות תקנון זה.

מובהר כי המבצע אינו חל על הצעה לביטוח חיים למשכנתא שהופקה לפי סעיף 19ע לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 (להלן: "החוק") לאדם עם מוגבלות מקצרת חיים כמשמעותו בחוק וכן על הצעות שמשווקות באמצעות סוכנויות לביטוח של בנקים.

3.    תנאי המבצע

3.1.    הלקוח קיבל הצעה לביטוח חיים למשכנתא במותג "Life Direct" של החברה.
3.2     לא מדובר בהסבה של ביטוח המשכנתא מביטוח שקיים ללקוח בחברה במותג אחר.
3.3.    מובהר בזאת כי החברה אינה מתחייבת לבטח מי מהלקוחות. ביטוח כאמור כפוף לנהלי החברה, מדיניותה ותנאי החיתום שלה. במקרה שבו תחליט החברה שלא לבטח לקוח מהלקוחות, לא תעמוד לאותו לקוח כל זכות ו/או טענה ו/או דרישה כלפי החברה. 

4.    שונות

4.1.    החברה רשאית להודיע על שינויים בתנאי המבצע, לרבות תנאי הזכאות להשתתף במבצע, בכל עת, לפי שיקול דעתה בכפוף להוראות הדין ובכפוף להתחייבות החברה לקיים את הוראות המבצע כלפי לקוחות אשר עמדו בתנאי המבצע עד ההחלטה על שינוי התנאים.
4.2.    תוקף המבצע וביצועו כפופים לכל דין ו/או החלטה שיפוטית.
4.3.    השתתפות לקוח במבצע תחשב כהסכמה לכל תנאי המבצע המפורטים לעיל בתקנון זה.
4.4.    כל האמור בתקנון זה בלשון זכר יחול במידה שווה לגבי לשון נקבה. 
4.5.    אין כפל מבצעים.
4.6.    ט.ל.ח.