1.    הגדרות

בתקנון זה יפורשו הביטויים שלהלן על-פי המשמעות שבצידם:

"החברה"    איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ;
"סופר-פארם"    סופר-פארם (ישראל) בע"מ;
"אתר האינטרנט"    אתר האינטרנט של החברה שכתובתו: http://www.life-direct.co.il
"הפרמיה"    מכלול דמי הביטוח שנדרש כי ישולמו עבור רכישת פוליסה שנתית;
"פוליסה" או "פוליסות"    פוליסה אחת או יותר מהפוליסות המפורטות להלן שנרכשה במותג "Life Direct" של החברה בכל אחד מערוצי המכירה, בתקופת המבצע ולתקופת הביטוח עליה חל המבצע.

1. פוליסה לביטוח מקיף לרכב
2. פוליסה לביטוח לדירה הכוללת ביטוח מבנה ותכולה יחד
3. פוליסה לביטוח בריאות (ניתוחים ו/או תרופות ו/או השתלות וכיו"ב).
4. פוליסה לביטוח חיים (ריסק) למשכנתא

יובהר כי מדובר ברכישה של פוליסה חדשה מהחברה (לא חידוש).
על אף האמור לעיל, ההטבה לגבי ביטוח מקיף לרכב תקפה רק לרוכשים בערוצי המכירה באינטרנט או באמצעות המובייל בלבד.
יובהר כי מדובר ברכישה של פוליסה חדשה מהחברה (לא חידוש).

"מבוטח"    מי שירכוש מהחברה אחת או יותר מהפוליסות כהגדרתן לעיל לאחר שעמד בכללי החיתום של החברה;
"הטבה"     כמפורט בסעיף 2 להלן;  
"תקופת המבצע"    מיום 1.1.2019 ועד ליום 31.12.2020;
"תקופת הביטוח"    בביטוח לרכב או לדירה - תקופת ביטוח של שנה מלאה. בביטוח בריאות, תאונות אישיות וריסק – תקופת ביטוח בהתאם לתנאי הפוליסה.

2.    המבצע

2.1.    מבוטח אשר ירכוש באמצעות כרטיס אשראי פוליסה אחת או מספר פוליסות באחד מערוצי המכירה, כמפורט בטבלה שלהלן, לאחר שעמד בכללי החיתום של החברה, יקבל בגין כל פוליסה שרכש הטבה בכרטיס GiftCard בסך כמפורט בטבלה שלהלן – לפי העניין, למימוש בעת רכישת מוצרים ברשת סופר-פארם.
 

סוג פוליסה

תשלום הפוליסה בכל כרטיסי האשראי

תשלום הפוליסה בכרטיס אשראי Life-Style

ביטוח מקיף לרכב

 ₪100  

₪100

ביטוח דירה (מבנה ותכולה)

 ₪100

₪150

ביטוח בריאות

₪200

₪250

ביטוח חיים למשכנתא

-

₪150

 

2.2.    ההטבה תינתן בהתאם ובכפוף לאמור בתקנון זה.

3.    תנאי המבצע

מבוטח יהיה זכאי ליהנות מההטבה אם עמד בכל התנאים שלהלן במצטבר: 

3.1.    בפוליסת רכב או דירה - הזכאות להטבה הינה רק בגין רכישת פוליסת מקיף או פוליסת דירה מלאה שנתית כהגדרתה לעיל שאושרה בתוך תקופת המבצע ולתקופת הביטוח כהגדרתה לעיל. 
3.2.    ההטבה תשלח למבוטח בדואר ישראל, לכתובת המעודכנת במשרדי החברה, בתוך 45 יום ממועד כניסת הפוליסה לתוקף ובכפוף לכך שהתשלום הראשון בגין הפוליסה כובד.
3.3.    ההטבה ניתנת למימוש בתוך התקופה הקבועה על גבי כרטיס ההטבה.
3.4.    החברה אינה מתחייבת לבטח מי מהלקוחות. ביטוח כאמור כפוף לנהלי החברה ולביצוע בדיקות החברה ביחס ללקוח

4.    שונות

4.1.    הסכומים המצויינים בתקנון זה כוללים מע"מ. 
4.2.    החברה אינה ולא תהיה מעורבת, ולא תהיה לה כל אחריות בנוגע למימוש ההטבה ברשת סופר-פארם, על כל הכרוך, הקשור והנובע מכך, לרבות לכל נזק שהוא שייגרם כתוצאה ממימוש ההטבה. לכל פניה בקשר ל- כרטיס ה- GiftCard יש לפנות לשירות לקוחות של סופר-פארם בטלפון 077-8885151 בלבד.
4.3.    החברה תהיה רשאית להודיע על שינויים בתנאי המבצע, לרבות תנאי הזכאות להשתתף במבצע, בכל עת, לפי שיקול דעתה, בכפוף להוראות הדין ובכפוף להתחייבות החברה לקיים את הוראות המבצע כלפי מבוטחים אשר רכשו את הפוליסה עד ההחלטה על שינוי המבצע.
4.4.    תוקף המבצע וביצועו כפופים לכל דין ו/או החלטה שיפוטית.
4.5.    השתתפות מבוטח במבצע תחשב כהסכמה לכל תנאי המבצע המפורטים לעיל בתקנון זה.
4.6.    כל האמור בתקנון זה בלשון זכר יחול במידה שווה לגבי לשון נקבה. 
4.7.    יש כפל מבצעים בכל הנוגע להנחות המשתנות להן זכאים לקוחות החברה בהתאם לערוצי הרכישה השונים, ככל שקיימים כאלה במועד רכישת הפוליסה ע"י הלקוח ובכפוף לתנאי החברה. 
4.8.    ט.ל.ח.